Search Catalog > Book
Check-outs :

穿梭時空愛戀

 • Hit:389
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

 2029年的台灣科技突飛猛進,時空機器不再是夢想,藉由網路的傳送可以自由穿梭時空。只是,眼前愛人毫無著落,來自未來的可愛女兒卻突然闖進了你的生活,在現實生活中接著出現了一個與[未來女兒]酷似的[現在美女],你該怎麼面對這一切的混亂狀況?

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login